КАФЕДРА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ І ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

  Білик_ВГ.jpg

 Білик Валентина Григорівна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук,

професор кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я

 

 

 

 

 

  

Освіта:

 • Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Біологія».
 • Ковельське медичне училище, спеціальність «Фельдшерська».
 • Англійська мова – «рівень С» (сертифікат British Council).
 • Польська мова – «рівень В-2» (сертифікат навчального центру «Польсько-український освітній центр»).

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, монографії, в тому числі зарубіжні.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності у початковій школі» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Освітньо-науковий простір».
 • Член спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету            імені М.П. Драгоманова Д 26.053.01 зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання, з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Учасник міжнародних проектів: ERASMUS+ «Mobility Fgreement/Staff Mobility For Teaching»; «PROM».
 • Координатор програми «Рodwójny Dyplom – Double Degree», що реалізується в рамках міжнародної співпраці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Краківського педагогічного університету імені Комісії Народної Освіти (Краків, Польща).
 • Член громадських організацій: «Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я – «МАКБЕЗ»; «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти».

 Методична робота:

 • Голова предметної експертної комісії із здоров’я, безпеки та добробуту Інституту модернізації змісту освіти.
 • Співавтор Галузевого стандарту зі спеціальності «Здоров’я людини*».
 • Автор 16 праць навчально-методичного характеру, серед них 2 підручники з грифом МОН України (у співавторстві) та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «БСС: діагностичне вимірювання рівнів сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх психологів» (у співавторстві).

 Освітній компонент:

 • «Анатомія та фізіологія людини».
 • «Основи сучасної нейробіології».
 • «Інфекційні та паразитарні хвороби».
 • «Основи дієтології та побудова індивідуальних оздоровчих програм».
 • «Основи дерматології та підліткової косметології».

 Посилання на профіль в:

страшко.jpg

 

 

 

 

 

СТРАШКО СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

  професоркандидат біологічних наук 

 доцент по кафедрі анатомії, фізіології і шкільної гігієни

професор кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я

 

 

 

 

   

Освіта:

 •  Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка 

Наукова діяльність: 

 • Автор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, з них понад 65 робіт навчально-методичного характеру (серед них більше 40 підручників та посібників з грифом МОН України).
 • Публікації в виданнях, що входять в наукометричні бази Web of Science і Index Copernicus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему "Часова організація водно-сольового обміну" за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
 • Представник наукової школи професора І. С. Кучерова. (Диплом БЛ № 012625)
 • Дійсний членом Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (Диплом № 38).

 • Почесний професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (Диплом № 013). 

 • Здійснював керівництво науково-дослідницької роботи аспірантів та пошукачів наукового ступеня з НПУ імені М.П.Драгоманова , Чернігівського , Криворізького  та Бердянського  педагогічних університетів.

Громадська діяльність:

 • Очолював журі Всеукраїнської біологічної олімпіади школярів.
 • Був головою журі третього туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2019» в номінації «Основи здоров’я».
 • Група фахівців під керівництвом С. В. Страшка на конкурсній основі отримала грант від "Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні".
 • Організував курси підвищення кваліфікації викладачів непедагогічних ВНЗ, зокрема ВНЗ силових відомств України з використання сучасних педагогічних технологій для формування мотивації до здорового способу життя та профілактики захворювань і девіантної поведінки. 

 Методична робота:

 • Керував робочою групою з розробки галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "Валеологія" (2006 р.), Галузевого стандарту вищої освіти за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини*» в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки (2009 р.), Галузевого стандарту вищої освіти за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини*» (2014 р.), Проекту стандарту вищої освіти України (бакалаврській рівень) за спеціалізацією 014.14 – Середня освіта (Здоров'я людини) (2017 р.)

 • Член групи розробників  стандарту вищої освіти України (бакалаврській рівень) за спеціалізацією 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

 • Очолював НМК з культури здоров'я Відділення вищої освіти Науково-методичної ради МОН України(2002-2005 р.р.).

Освітній компонент:

 • «Нормальна, порівняльна та патологічна фізіологія людини»
 • «Фізіологія ЦНС», «Фізіологія ВНД та сенсорних систем»
 • «Етологія»
 • «Введення до спеціальності»
 • «Медико-біологічні, психологічні та валеологічні основи планування сім'ї»
 • «Методика навчання основ здоров’я, валеології та формування мотивації до здорового способу життя»
 • «Основи валеології».

 Посилання на профіль в:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4039-7981

Google Scholar: https://tinyurl.com/4wnsu5mm

    

приймаков.jpg

 

 

 

 

 

 

ПРИЙМАКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

професор, доктор біологічних наук

професор кафедри біології людини;

Академік Академії Наук Вищої Освіти України по відділу Педагогіки

 

 

 

 

 Освіта:

 • Фельдшерське відділення медичного училища у м. Грозному.
 • Чечено-Інгушський державний педагогічний інститут. За фахом – вчитель фізичного виховання.

 

Наукова діяльність:

 • Автор понад 350 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до науко метричних баз даних Scopus та Web of Scіence, монографії, колективні монографії в тому числі зарубіжні.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Дослідження ролі та взаємодії аналізаторних систем при регуляції рухів у борців» за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин».
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за темою «Структурно-функціональна організація взаємодії систем організму при регулюванні пози і руху людини» за спеціальністю 14.03.26 – біологічна та медична кібернетика та інформатика.
 • Був керівником комплексною науковою групою з науково-методичного забезпечення національних збірних команд України з греко-римської і вільної боротьби при підготовці спортсменів до участі в чемпіонатах Європи, Світу та Олімпійських ігор.

 

Громадська та міжнародна діяльність:

 • Член редколегії наукового журналу «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)».
 • Член спеціалізованої вченої ради НППУ ім. М.П. .Драгоманова із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я).
 • Очолює наукову школу «Моніторинг фізичного стану та прогнозування резервних можливостей організму людини в різних умовах м’язовій діяльності».
 • Керівник наукового напрямку «Модельні характеристики системної діяльності організму людини в процесі довгострокової адаптації до фізичних навантажень».
 • Координатор проекту відповідно «Договору про співпрацю» між Щецинським Університетом (Польща, Щецин), та Національним педагогічним університетом М.П. Драгоманова (Україна, Київ) від 2007 року.

 

Методична робота:

Автор більше як 232 наукових праць серед яких 7 монографій (1 – одноосібна, 6 –  у співавторстві); 18 навчальних  і навчально-методичних посібників і рекомендацій (1 –  одноосібний, 17 –  у співавторстві). Наукові статті в Scopus, Web of Science, фахових журналах категорії Б, Kopernikus, тощо.

Під керівництвом захищено 10 кандидатів наук і 3 докторів наук.

Серед яких: Присяжнюк Станіслав Іванович – «Теорія і методика фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп з використанням здоров’язбережувальних технологій» Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я); Хорошуха Михайло Федорович Теоретико-методичні засади формування предметної компетентності з основ теорії здоров'я у студентів вищих училищ фізичної культури. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я); Самокиш Іван Іванович – «Система моніторингу функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я);

Масенко Лариса Володимирівна      «Формування рухових умінь учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності з елементами єдиноборств» – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я);

Волошин Олександр Олексійович «Формування  координації  рухів  студентів

засобами  боротьби на поясах Алиш  в процесі фізичного виховання». – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я);

 

Освітній компонент:

 • «Фізіологія людини», «Загальна фізіологія людини та фізіологія фізичних вправ»;
 • «Спортивна медицина»;
 • «Методи функціональної діагностики у фізичної культурі і спорті»;
 • «Адаптація і функціональні резерви спортсменів»;
 • «Методи функціональної діагностики у фізичний реабілітації»;
 • «Фізична реабілітація у невропатології»;
 • «Фізична реабілітація в хірургії та травматології»;
 • «Анатомія людини та спортивна морфологія»;
 • «Метрологічний контроль у фізичній культурі і спорті».

 

Посилання на профіль в:

  Омельчук.jpg

 

 

 

ОМЕЛЬЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

доцент, кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, за спеціальністю вчитель географії з додатковою спеціальністю – біологія.

Аспірантура НПУ імені М.П. Драгоманова

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 90 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, колективні монографії, в тому числі зарубіжні Scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою ««Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін»« зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • У НАПН України закоординована тема дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – «Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до створення здоров’язбережувального середовища у школах мистецтв».

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Заступник декана факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я з наукової роботи,
 • член Вченої ради факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я,
 • відповідальний секретар щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту»,
 • керівник проблемної групи студентів з питань медико-біологічних та валеологічних проблем здоров’я та системи створення здоров’язбережувального середовища у школах.

Методична робота:

Автор 10 праць навчально-методичного характеру одноосібних та у співавторстві

      Має патенти (у співавторстві).: https://uapatents.com/patents/omelchuk-olena-volodimirivna

 • Спосіб швидкої гармонізації психоемоційного стану людини (25.06.2010) Номер патенту: 50707
 • Спосіб відбору перспективних підлітків для занять видами спорту циклічного характеру (12.04.2010)  Номер патенту: 48917
 • Спосіб лікування тютюнопаління з використанням рефлексотерапії (25.02.2010) Номер патенту: 47706
 • Спосіб виявлення молодих осіб з підвищеним фактором ризику щодо індивідуально-біологічної алкогольної залежності (10.11.2009 ) Номер патенту: 45477
 • Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір Комп'ютерна програма «ОДС: педагогічне оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін»  №47067 від 08.01.2013 Офіційний бюлетень № 30

 Освітній компонент:

 • «Анатомія людини та спортивна морфологія»,
 • «Вікова анатомія і фізіологія»,
 • «Вікова фізіологія»,
 • «Долікарська медична допомога»,
 • «Основи медичних знань»,
 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ»,
 • «Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання»,
 • «Моніторинг психофункціонального стану дітей та молоді»,
 • «Травматизм у спорті».
 • «Основи дерматології та підліткової косметології».
 • «Дерматологія з основами догляду за шкірою»
 • «Методика викладання дисциплін валеологічного спрямування у закладах вищої освіти»
 • «Основи клінічної патології та фізичної реабілітації»

 Посилання на профіль в:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 КНИШ СВІТЛАНА ІВАНІВНА 

 доцент кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання 

кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

  Освіта: 

 • Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія».
 • Денна аспірантура Бердянського державного педагогічного університету при кафедрі валеології, основ здоров’я та БЖД.

  Наукова діяльність:

 • Автор 30 наукових і навчально-методичних праць.
 • Публікації в виданнях, що входять в наукометричні бази Web of Science і Index Copernicus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою  «Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Керувала студентським народознавчим гуртком «Формування культури здоров’я студентської молоді».
 • Ініціатор проведення різних заходів в університеті й місті Бердянську.
 • Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF 

 Методична робота:

 • Автор 5 праць навчально-методичного характеру

Освітній компонент:

 • "Анатомія та фізіологія людини"
 • "Морфологічні та метаболічні основи ФВіС"
 • "Безпека життєдіяльності"
 • "Нормальна анатомія"
 • "Психологічний супровід в реабілітації з основами патопсихології"
 • "Анатомія людини та спортивна морфологія"
 • "Патологічна анатомія і фізіологія"
 • "Масаж реабілітаційний"
 • "Масаж загальний і реабілітаційний"
 • "Адаптивна фізична культура"
 • "Основи оздоровчо-рекреаційної рухової активності"
 • "Валеологія (фізіологія) рухової активності"
 • "Безпека життєдіяльності"
 • "Основи ЛФК у спец. мед. групах"

Посилання на профіль в:

ORCID iD: 0000-0001-9109-4150

 Google Scholar:https://tinyurl.com/ya2uba3c

 Researcher iD: 252FS1lXo%253D

Web of Science iD:https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-9195-2019

 портрет.jpg

 

МАСЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук

             доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я

 

 

 Освіта:

 • Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Географія і фізкультура».
 • Спецкурс при Київському педагогічному інституті імені Драгоманова. Свідоцтво середнього медичного працівника №1668, 3 квітня 1992 року.
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, аспірантура спеціальність 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт.
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Психологія».
 • Англійська мова – «рівень В» (сертифікат Cambridge Assessment English).

 Науково – методична діяльність:

 • Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, зарубіжної монографії.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування рухових умінь учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності з елементами єдиноборств» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я).
 • Голова науково-методичної ради факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я.

 Громадська та міжнародна діяльність:

Учасник міжнародних змагань:

 • Чемпіонка Європи з боротьби самбо, м. Київ, 1992 р.;
 • Бронзова призерка Чемпіонату Світу з боротьби самбо, м. Мінськ, Білорусь, 1992 р.
 • Срібна призерка Чемпіонату Європи з боротьби самбо, м. Шяуляй, Литва, 1997 р.
 • Чемпіонка Європи серед майстрів з боротьби дзюдо, м. Глазго, Великобританія, 2018р.;
 • Бронзова призерка Європи серед майстрів з боротьби дзюдо, м. Гран Канарія, Іспанія, 2019 р.;
 • Неодноразова Чемпіонка і призерка міжнародних турнірів та Чемпіонатів і Першостей СРСР з боротьби дзюдо і самбо;
 • Неодноразова Чемпіонка і призерка Чемпіонатів України з боротьби дзюдо, самбо, боротьби на поясах.
 • Член громадських організацій:
 • «Федерації міста Києва з боротьби дзюдо»;
 • «Федерації України з боротьби дзюдо».
 • Федерації України з боротьби Кураш;
 • суддівської колегії міста Києва з боротьби дзюдо;
 • Європейської федерації дзюдо (European Judo Federation)

 

Освітній компонент:

 • «Спортивні двобої».
 • «Основи самозахисту».
 • «ЛФК у спецмедгрупах».
 • «Лікувальна фізична культура».
 • «Культура здоров’я особистості»
 • «Фізичне виховання».

 Посилання на профіль в:

ВОРОНЦОВА ТВоронцова.jpgЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА - доцент кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання, кандидат філософських наук

 Почесна грамота МОН України, 2013 рік

 Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RmvG4xMAAAAJ&hl=uk&oi=sra

h-індекс - 7

 Освіта: У 1984 році закінчила факультет геоекології Ленінградського державного університету за спеціальністю «Фізико-географ, викладач географії»

У 2010 році відбувся захист дисертаційної роботи «Превентивна освіта як об’єкт філософського аналізу» зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти

(науковий керівник – професор Б.В. Братанич). Захист відбувся у  Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.

 Трудова діяльність:

 • 1984-1990 – Центральний НДІ водних ресурсів, інженер, молодший науковий співробітник.
 • 1991- 1994 – спільне українсько-німецьке підприємство «Інтеркомп’ютер», програміст
 • 1994 – 2010 – Видавництво «Алатон», експерт, розробник навчальної літератури
 • 2004-2008 – менеджер проєктів Глобального фонду по боротьбі з теберкульозом та ВІЛ/СНІДом
 • 2009-2010 – національний експерт Німецького товариства технічної співпраці (GTZ);
 • 2007-2014 – міжнародний консультант UNICEF and USAID в Таджикістані, Киргизстані
 •  2012 – 2015 – керівник з розробок у проєкті ЄС
 •  2016 – 2019 – керівник з розробок у проєктах «Вчимося жити разом», «Безпечна і дружня до дитини школа» за підтримки ЄС, UNICEF та уряду Японії.
 •  1995 – 2021 – автор і співавтор підручників і навчально-методичних матеріалів для предметів «Валеологія», «Основи безпеки життєдіяльності», «Основи здоров’я» для 1-9 класів, інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1-4 класів, «Інформатика» для 4 класу.

 Сфера наукових інтересів: здоров’язбережувальна освіта, додипломна і післядипломна підготовка педагогів початкової школи, основ здоров’я, інтегрованих курсів «Здоров’я, безпека та добробут», «Я досліджую світ».

Автор онлайн курсів для педагогів: «Вчимося жити разом: розвиток соціальної компетентності», «Основи здоров’язбережувальної компетентності», «Я досліджую світ», «Заклади освіти в умовах епідемії», «Безпечна і дружня до дитини школа», 20 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі публікації в Web of Science (2020).

 Викладає дисципліни в НПУ імені Драгоманова:

Тренінги з актуальних проблем фізичного і психічного здоров’я Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Василенко.jpg

 

 

 

 

ВАСИЛЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

викладач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я

 

 

 

Освіта:

 • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Середня освіта (Здоров’я людини)».

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Член громадської організації «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти».

Методична робота:

 • Співавтор понад 15 навчально-методичних посібників та підручників (з них 5 підручників з грифом МОН України).
 • Куратор освітньої діяльності студентів заочної форми навчання, куратор ECTS.

Освітній компонент:

 • «Методика навчання предметам освітньої галузі “Соціальна та здоров’язбережувальна”».
 • «Методика навчання основ медичних знань та проведення санітарно-просвітницької роботи».
 • «Основи психодіагностики, профорієнтація і профвідбір та організація психологічної служби».
 • «Сучасні валеологічні технології (профілактичні, рекреаційні та реабілітаційні)».

 Посилання на профіль в:

 

Matvienko  

 

 

МАТВІЄНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 

 

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання

 

 

 

 

 

Освіта:

 • Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця»
 • Національний педагогічний  університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізичне виховання».
 • Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
 • Аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
 • Польська мова – «рівень В-2 (Centrium jezyka polskiego)

 

 • Наукова       діяльність:
  Автор понад 65 наукових публікацій, серед яких статті у наукових виданнях, які входять до науково метричних баз даних Scopus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів», за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я).

Громадська та міжнародна діяльність:

 • Керівник спортивних секцій середньої школи №91, дитячо-юнацької спортивної школи №23;
 • Керівник наукової роботи студентів

Методична робота

 • Автор 15 навчально-методичних публікацій;
 • Співавтор навчально-методичного посібника «Підготовка студентів до самостійних занять фізичними вправами».
 • Відповідальний по кафедрі за наукову роботу студентів.

 Освітній компонент:

 • «Культура здоров’я особистості».
 • «Адаптивна фізична культура».
 • «Адаптивна фізична культура з основами ЛФК».
 • «Основи атлетизму».
 • «Основи самозахисту».

Посилання на профіль:

Scopus Author ID : 57212505914

 https://orcid.org/0000-0002-2162-7967

npu.edu.ua Матвієнко Михайло Іванович (Googl Академія)

   мегал.jpg

 

 

 

МЕГАЛІНСЬКА ГАННА ПЕТРІВНА

 1. кандидат біологічних наук
 2. доцент кафедри медико-біологічнихта валеологічних основ охорони життя і здоров’я

 

 

 

 

 

 

 Освіта:

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Біологія».

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 180 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, у тому числі Scopus та Index Copernicus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Вивчення взаємодії йонів важких металів з мембранами еритроцитів методами вольтамперометрії» зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

Громадська та міжнародна діяльність:

 • Виконавець міжнародного проєкту «Формування радіобіологічної грамотності школярів України" фонду Джона і Кетріна Макартуров
 • Член громадських організацій:
 • «Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я – «МАКБЕЗ»;

Методична робота:

 • Автор 10 праць навчально-методичного характеру, серед них 3 для учнів та вчителів (у співавторстві).
 • Керівник секції «Охорона довкілля та раціональне користування» КМАНУМ, методист.

 Освітній компонент:

 • «Загальна біологія з основами мікробіології та генетики».
 • «Здоров’язбережувальні педагогічні технології».
 • «Діагностика і моніторинг рівня здоров’я».
 • «Фітологія».
 • «Валеологічні основи планування сім’ї та генетичні хвороби».
 • «Основи генної інженерії та біотехнології»

 Посилання на профіль в:

 Шеремет.jpg

 

ШЕРЕМЕТ ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

 • Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Географія та біологія».
 • Англійська мова – «рівень В-2» (сертифікат British Council).

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 45 наукових публікацій, серед яких статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування готовності майбутніх учителів до профілактики порушень зору учнів початкової школи у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Керівник студентської проблемної групи та біологічного гуртка.
 • Член громадської організації «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти».

Методична робота:

 • Співавтор навчально-методичного комплексу спеціальності «Здоров’я людини*».

 Освітній компонент:

 • «Анатомія, фізіологія дитячого організму з основами генетики і валеології».
 • «Вікова фізіологія та валеологія».
 • «Основи дієтології».
 • «Онтокінезіологія».
 • «Сучасні валеологічні технології (профілактичні, рекреаційні та реабілітаційні)».

 Посилання на профіль в:

 

 стельм.jpg

 

 

 

СТЕЛЬМАХІВСЬКА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

 кандидат медичних наук

доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я

 

 

 

 

Освіта:

 • Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Гігієна, санітарія, епідеміологія».
 • Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, аспірантура без відриву від виробництва (кафедра гігієни дітей і підлітків).
 • Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, інтернатура «Інфекційні хвороби».

Наукова діяльність:

 • Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких статті у наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних Index Copernicus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гігієнічне обгрунтування умов навчання учнів середніх професійно-технічних навчальних закладів морського профілю» зі спеціальності 14.00.07 – Гігієна.

Методична робота:

 • Автор понад 10 праць навчально-методичного характеру, серед них підручники з грифом МОЗ України (у співавторстві) «Гігієна дітей та підлітків», «Hygiene of children and adolescents», посібник «Гігієна дітей та підлітків» для студентів вищих навчальних закладів.

Громадська діяльність:

 • Член громадської організації «Українська асоціація громадського здоров'я».

Освітній компонент:

 • Гігієна (загальна та шкільна).
 • Долікарська допомога у невідкладних станах.
 • Основи медичних знань.
 • Безпека життєдіяльності.
 • Фізична реабілітація при порушенні діяльності внутрішніх органів.
 • Анатомія людини (нормальна, вікова, патологічна).
 • Фізіологія і психологія праці.

Посилання на профіль в:

челнокова.jpg

 

 

ЧЕЛНОКОВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА

старший викладач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Психологія».

Англійська мова – «рівень С» (сертифікат British Council).

 Наукова діяльність:

Автор понад 40 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних бази Index Copernicus.

Член комісії з академічної етики факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я.

Відповідальний секретар, учасник організаційного комітету Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління».

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Член громадських організацій:
 • «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти».
 • Керівник валеологічного гуртка студентів.

 Методична робота:

 • Співавтор навчально-методичного комплексу спеціальності «Здоров’я людини*».
 • Куратор освітньої діяльності студентів, куратор ECTS.

 Освітній компонент:

 • «Вступ до спеціальності та загальна і педагогічна валеологія».
 • «Психологічні особливості дітей з особливими потребам».
 • «Психологія сім’ї та гендерна психологія».
 • «Психовалеологія».
 • «Теорія та методика превентивної виховної роботи, організація шкільної служби здоров’я».

 Посилання на профіль в:

   

фото_Ігнат.jpg

 

 

 

 

ІГНАТЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 кандидат педагогічних наук

доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних основ здоров’язбережувальної освіти та фізичного виховання

 

 

 

 

 

Освіта:

 • Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Біологія та хімія».
 • Англійська мова – «рівень В-2» (сертифікат Pabelc LLC).

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 60 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, монографії.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Педагогічні технології формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи » зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Учасник міжнародних проектів:
 •  Спільно з Міжнародним Альянсом ВІЛ/СНІД в Україні брав участь у  проєктах:
 • «Школа проти СНІДу»,
 •  «СНІД стосується кожного»,
 •  «Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України».

Член громадських організацій:

 • «Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я – «МАКБЕЗ»;
 • «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти».

 Методична робота:

 • Автор 6 праць навчально-методичного характеру, серед них 2 підручники з грифом МОН України (у співавторстві).

 Освітній компонент:

 • «Безпека життєдіяльності»,
 • «Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення »,
 • «Екологія»,
 • «Екологія з основами екології людини»,
 • «Методика викладання валеології, ОМЗ,БЖД,ЦЗ та охорони праці у ВНЗ»
 • «Методика навчання основ здоров’я та валеології»,
 • «Методика навчання БЖД. Організація ОП та БЖД в навчальному закладі».

 Посилання на профіль в:

ORCID ID

Serhii Ihnatenko NPDU - Universidade Nacional Pedagógica Dragomanov

https://orcid.org/0000-0001-7717-0444.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IpAz0cQAAAAJ&hl=uk.

  1111111.jpg

 

 

МИХАЙЛОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

Старший викладач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров‘язбережувальноі освіти та фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

Освіта:

 • Київський державний педагогічний інститут

імені О.М. Горького, спеціальність математика і програмування

 • Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, сеціальність «Фізичне виховання»

 Наукова діяльність:

 • Співавтор та автор понад 10 наукових публікацій, серед яких статті в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Google Scholar

Методична робота:

 • Співавтор та автор 13 праць навчально-методичного характеру, серед них 2 підручники з грифом МОН України

Освітній компонент:

 • Педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті з основами математичної статистики
 • Основи науково-дослідної діяльності
 • Історія фізичної культури
 • Спортивні споруди і обладнання
 • Математична статистика

Посилання на профіль в:

 Панівка.jpg

 

ПАНІВКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

 

 старший лаборант кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’язбережувальноі освіти та фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Професійні навички та знання:

 • Windows, MS Office, Internet – впевнений користувач
 • досвід оформлення угод, підготовки документації