Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Кафедру медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання

створено 6 жовтня 2021 року згідно наказу ректора № 1020-П  на підставі об'єднання кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров'я та кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін.

Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я: сторінки історії

Відправною точкою заснування кафедри Медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я можна вважати 1864 рік. Цього року, за поданням Миколи Пирогова, Рада Київського університету імені Святого Володимира впровадила викладання анатомії, фізіології, гігієни, основ догляду за здоровою і хворою дитиною на ряді факультетів, зокрема й на педагогічних курсах. Медико-біологічну підготовку отримували також слухачі жіночої вчительської семінарії імені К.Д. Ушинського та Фребелівського жіночого педагогічного інституту, який було створено у м. Києві в 1907 році. Саме на базі цих навчальних закладів у 1920 році був створений Київський інститут народної освіти (пізніше Київський педагогічний інститут), що успадкував їх найкращі традиції формування медико-санітарної грамотності студентів. Створена на факультеті соціального виховання кафедра педології включала п’ять секцій, в тому числі й секцію фізіології дитини, яку очолювала В.В. Радзімовська. Викладачі кафедри, зокрема професор К.С. Мокульський, викладали анатомію і фізіологію дитини, основи медичної допомоги і педіатрію.

У 1943 році, після поновлення навчального процесу в Київському педагогічному інституті, була відкрита кафедра військової підготовки, що випускала медичних сестер. Під час Другої світової війни понад 200 студенток педагогічного інституту пішли на фронт медичними сестрами.

У 1961 році в педагогічному інституті ім. О.М. Горького створюється кафедра цивільної оборони, (завідувач генерал-майор Б.Р. Єремєєв), на якій здійснювалась підготовка медичних сестер цивільної оборони.

З 1970 року кафедра реорганізується в кафедру цивільної оборони та медичної підготовки, яку з 1973 року по 1999 рік очолював кандидат медичних наук, професор В.М. Бенюмов (автор типової програми з основ медичних знань і охорони здоров’я дітей).

З 1999 року по жовтень 2021 року кафедру очолює професор С.В. Страшко.

З 1999 року за ініціативи професора Страшка С.В. та за підтримки декана педагогічного факультету академіка НАПН України, професора Бондаря В.І. кафедра стає осередком збереження медичної та санітарно-гігієнічної освіти вчителів усіх педагогічних спеціальностей та фундатором валеологічної освіти в Україні. В цей період кафедра розпочинає та успішно завершує розроблення концепцій «Валеологічної освіти педагогічних працівників» та «Медичної освіти педагогічних працівників», які пройшли обговорення і затвердження на нараді-семінарі завідувачів кафедр валеології і основ медичних знань, матеріали якого були надруковані в «Інформаційному віснику» з проблем вищої школи, а також проводить Всеукраїнську наукову конференцію «Валеологічна освіта в навчальних закладах України», за матеріалами якої сформовано тематичний номер науково-методичного збірника «Проблеми освіти». У 2001 році кафедра була затверджена Міністерством освіти і науки України як базова з основ медичних знань і валеології.

Здійсненню діяльності кафедри, спрямованої на формування, розвиток і збереження здоров’я підростаючого покоління через освіту, сприяла фінансова підтримка міжнародної спільноти. У 2004 році кафедра отримала перший грант від «Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні», що дозволило згуртувати працівників освітніх закладів довкола цієї проблематики. За кошти грантодавця було проведено семінари-тренінги для завідувачів кафедр валеології та основ медичних знань педагогічних закладів вищої освіти та Міжнародну науково-методичну конференцію «Формування мотивації до здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІД засобами освіти» спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та Краківською педагогічною академією імені Комісії Народної Освіти (м. Краків, Польща). За матеріалами конференції видано 2 томи наукових статей у науково-методичному збірнику «Проблеми освіти».

У 2004 році, у відповідності до зміни переліку навчальних дисциплін, рішенням Вченої ради Університету назва кафедри цивільної оборони та медичної підготовки була змінена на кафедру медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я. В цьому ж році кафедра медикко-біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров’я, спільно з керівниками споріднених кафедр Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Полтавського Національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Східноукраїнського Національного університету імені В. Даля, Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, Південноукраїнського Національного університету імені К.Д. Ушинського, Кам’янець-Подільського педагогічного університету імені І. Огієнка, професорами Гончаренко М.С., Кривич І.П., Бойчуком Ю.Д., Гриньовою М.В., Єфімовою В.М., Горащуком В.П., Мечетним Ю.М., Босенком А.І., Плахтієм П.Д., розпочала роботу по впровадженню в Перелік спеціальностей вищої освіти підготовку педагога-валеолога (в подальшому – вчителя основ здоров’я), та, розробку Галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю «Валеологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який був затверджений МОН у 2006 р.

У 2006 році кафедра здійснила перший набір студентів на педагогічну спеціальність «Педагог-валеолог» і трансформувалася з обслуговуючої кафедри у випускову. В подальшому, за провідною роллю кафедри, був розроблений і затверджений Галузевий стандарт вищої освіти України за напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*» в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» (2014 р.), проект Стандарту 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2017 р.).

За фінансової підтримки «Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні» та Програми Європейської комісії з питань міжгалузевого співробітництва з профілактики ВІЛ/СНІД серед молоді України на кафедрі була створена необхідна матеріальна база для підготовки фахівців з валеології, зокрема: Міжрегіональний тренінговий центр з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД, лабораторія мікробіології, лабораторія функціонального впливу на організм людини, лабораторія надання долікарської допомоги у невідкладних станах, надруковані навчальні посібники для студентів: «Соціально-просвітницькі тренінги з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД» автор С. Страшко та ін.; «Інфекційні хвороби, що набули соціального значення» автори С. Страшко,  І. Кривич, В. Білик, Г. Гусева; «Валеологія» автори М. Гриньова, В. Бобрицька, С. Страшко, «Навчально-методичний комплекс дисциплін фундаментальної та професійної підготовки педагога-валеолога» (колектив авторів), за загальною редакцією С. Страшка; монографії: «Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у закладах вищої освіти: теорія і методика» автор В. Білик. Викладачами кафедри також видано понад 70 підручників, навчальних і навчально-методичних посібників для учнів загальноосвітніх шкіл та вчителів, посеред яких: підручники «Основи здоров’я» для 1-9 класів, автори Т. Воронцова, В. Пономаренко, І. Бех, С. Страшко, «Біологія 8 клас» автори С. Страшко, Л. Горяна, В. Білик, С. Ігнатенко, «Біологія 9 клас» автори С. Страшко, Л. Горяна, В. Білик, С. Ігнатенко, «Біологія 9 клас» автори С. Страшко, О. Кучменко, І. Сліпчук, «Біологія: Робочий зошит. Тестові завдання. Лабораторні дослідження. Дослідницькі практикуми. 8 клас» автори С. Страшко, М. Войцехівський, В. Білик, С. Ігнатенко.

З 2004 по 2019 роки кафедра отримала і реалізувала понад 10 міжнародних грантів, а саме: «Розроблення спеціалізованого курсу з профілактики ВІЛ-інфекції для педагогічних вищих навчальних закладів», «Навчально-методичне і технологічне забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції у вищих навчальних закладах», «Профілактика ВІЛ/СНІД через систему вищої освіти в Україні» («Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»); «Удосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІД серед молоді України» (Представництво Європейської Комісії в Україні); «Розробки он-лайн курсу для підготовки і перепідготовки вчителів основ здоров’я» (Східноєвропейське Бюро ЮНЕСКО та Всеукраїнське громадське об’єднання вчителів основ здоров’я «Всесвіт»), «Підготовка аналітичної довідки щодо навчально-методичних матеріалів підготовки фахівців, що забезпечують формування, розвиток, збереження здоров’я дітей та молоді і профілактику виникнення захворювань різної етіології (включаючи неінфекційні хвороби) в навчальних закладах України», «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» (освітній компонент проекту ВООЗ); «Вчимося жити разом» (компонент «Освіта на основі життєвих навичок»), «Посилення спроможності регіональних департаментів освіти і науки і закладів післядипломної педагогічної освіти України щодо поширення освіти на основі життєвих навичок», «Моделювання безпечної і дружньої до дитини школи та посилення участі підлітків у житті навчального закладу і громади» (спільний проект МОН України, ЮНІСЕФ, Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»); «Розробка основи стандарту освіти Нової Української Школи» (Міністерство закордонних справ Республіки Польща).

За період з 2007 по 2017 рік співробітниками кафедри виконано 4 держбюджетні теми, а саме: «Науково-методичне забезпечення освітнього стандарту за спеціальністю 010203 «Валеологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр», «Розроблення системи інтерактивного тестування студентів педагогічних вищих навчальних закладів з дисциплін медико-біологічного та валеологічного спрямування», «Розроблення новітньої педагогічної технології превентивної освіти та виховання студентської молоді», «Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб».

З 2016 по 2021 рік на кафедрі організовано і проведено 3 Міжнародні симпозіуми «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», в яких взяли участь понад 370 осіб. За результатами роботи симпозіумів видані електронні збірники матеріалів.

В 2018 році на кафедрі була підписана угода з Краківським педагогічним університетом імені Комісії Народної Освіти (м. Краків, Польща) щодо наукової співпраці та спільної підготовки студентів-магістрів спеціальності «014 Середня освіта. Здоров’я людини» за програмою «Подвійний диплом – подвійний ступінь». 20 студентів спеціальності «014 Середня освіта (Здоров’я людини)», які навчалися за програмою «Подвійний диплом – подвійний ступінь» отримали дипломи магістрів зі спеціальності «Odnowa Biologiczna» в Краківському педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти (м. Кораків, Польща).

Загалом, починаючи з 2006 року кафедра підготувала понад 400 фахівців зі спеціальності «Здоров’я людини/Валеологія», які працюють в школах України, закладах вищої освіти та НАПН України та фахівців вищої кваліфікації: з 2004 по 2021 рік в аспірантурі/докторантурі навчалися і успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня: кандидата педагогічних наук Міненок А.О., Жара Г.І., Савонова О.В., Жульова (Книш) С.І., Гаврилюк В.О., Шеремет І.В., Кійко Т.Б., Ігнатенко С.А.; доктора біологічних наук Кучменко О.Б., доктора педагогічних наук Білик В.Г.

Кафедра постійно здійснює громадську та міжнародну діяльність, зокрема співпрацює з міжнародними організаціями – ВООЗ, ЮНІСЕФ, МБФ «Альянс громадського здоров’я»; Малою академією наук України, Національним еколого-натуралістичним центром; українськими громадськими організаціями: Всукраїнською спілкою вчителів і тренерів «ВсеСВІТ», дитячим фондом «Здоров’я через освіту», ГФ «Здоров’я жінки та планування сім’ї», ГО Інвалідів «Родина», ГО «Київський центр профорієнтації дітей-інвалідів», Центром «Соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді» ГО «Батьки проти наркотиків» тощо.

Станом на 6 жовтня 2021 року на кафедрі працювали: професори Страшко С.В., Кривич І.П., Вербицький В.В. (сумісник); доценти Білик В.Г., Білик Ж.І. (сумісник), Книш С.І., Мегалінська Г.П., Пакірбаєва Л.В., Стельмахівська В.П., Чумак Ю.Ю., Шеремет І.В.; ст. викладачі: Гусєва Г.М., Ігнатенко С.А., Челнокова М.С., Казанцев А.О. (сумісник), Василенко К.С. (сумісник); старші лаборанти Костишина В.І. та Панівка Т.І.

      Кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін:        історія діяльності

Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін була створена в 2007 році як структурний підрозділ Інституту фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Очолював її доктор біологічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, майстер спорту з греко-римської боротьби Приймаков Олександр Олександрович.

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснювалася науково-дослідна робота за двома науковими напрямками, а саме: «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини» та «Медико-біологічні та валеологічні проблеми здоров’я людей з різними фізичними можливостями».

За підтримки декана Факультету фізичного виховання та спорту професора О.В. Тимошенка у 2008 році на базі кафедри була створена сучасна науково-діагностична лабораторія функціональної діагностики імені професора М.Н. Шабатури, яка в умовах сьогодення є навчально-науковою базою кафедри.

Станом на 6 жовтня 2021 на кафедрі працювали професор Приймаков О.О., доценти: Омельчук О.В., Матвієнко М.І., старші викладачі: Мосенко Л.В., Михайлова Н.Д.

6 жовтня 2021 згідно наказу ректора № 1020-П весь склад кафедри Медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я та кафедри Біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін увійшов до складу об’єднаної кафедри Медико-біологічних та валеологічних основ здоров’язбережувальної освіти та фізичного виховання, яку очолив доктор біологічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, майстер спорту з греко-римської боротьби Приймаков Олександр Олександрович.