Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання

Кафедру медико-біологічних і валеологічних основ здоров'язбережувальної освіти та фізичного виховання

створено 6 жовтня 2021 року на основі злиття кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров'я та кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін.

 

Про кафедру медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я: історія і сьогодення

        

Відправною точкою заснування кафедри можна вважати 1864 рік. Цього року, за поданням Миколи Пирогова, Рада Київського університету імені Святого Володимира впровадила викладання анатомії, фізіології, гігієни, основ догляду за здоровою і хворою дитиною на ряді факультетів (зокрема на педагогічних курсах). Медико-біологічну підготовку отримували також слухачі жіночої вчительської семінарії імені К.Д. Ушинського та Фребелівського жіночого педагогічного інституту, який було створено у м. Києві в 1907 році. Саме на базі цих навчальних закладів у 1920 році був створений Київський Інститут Народної Освіти, що успадкував їх найкращі традиції формування медико-санітарної грамотності студентів. Створена на факультеті соціального виховання кафедра педології включала п’ять секцій, в тому числі й секцію фізіології дитини, яку очолювала В.В. Радзімовська. Викладачі кафедри, зокрема професор К.С.Мокульський, викладали анатомію і фізіологію дитини, основи медичної допомоги і педіатрію.

У 1943 році, після поновлення навчального процесу в Київському педагогічному інституті, була відкрита кафедра військової підготовки, що випускала медичних сестер. Під час Другої Світової війни понад 200 студенток інституту пішли на фронт медичними сестрами.

         У 1961 році в Педагогічному Інституті ім. О.М. Горького створюється кафедра цивільної оборони, (завідувач генерал-майор Б.Р. Єремєєв), на якій здійснювалась підготовка медичних сестер цивільної оборони. З 1970 року кафедра реорганізується в кафедру цивільної оборони та медичної підготовки, яку з 1973 року по 1999 рік очолював кандидат медичних наук, професор В.М. Бенюмов (автор типової програми з основ медичних знань і охорони здоров’я дітей). З 1999 року по вересень 2021 року кафедру очолював професор С.В. Страшко.

 

primakov 184 x 254

ПРИЙМАКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – завідувач  кафедри, доктор біологічних наук, професор, дійсний член: Академії наук вищої освіти України, вченої ради факультету фізичного виховання та спорту, редакційних колегій наукових журналів, майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби і переможець багатьох міжнародних турнірів. Керівник наукової школи «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини». Підготував 9 кандидатів та 2-х докторів наук. Опублікував понад 200 наукових праць. 

 Коло наукових інтересів професора О.О. Приймакова пов’язане з вивченням фізіологічних механізмів адаптації до фізичних навантажень спортсменів, закономірностей керування рухами різної координаційної структури на різних етапах вікового розвитку та спортивної підготовки; з моніторінгом та прогнозуванням функціональних резервів організму людини, зокрема, резервів системи керування рухами, аналізом і моделюванням системної діяльності організму спортсменів у процесі довготривалої адаптації до фізичних навантажень.

 Професор O. O. Приймаков є провідним лектором курсів «Фізіологія», «Фізіологія спорту», «Фізіологія рухової активності» «Адаптація та функціональні резерви спортсменів», «Медико-біологічний контроль у спорті», «Методи функціональної діагностики у фізичній культурі і спорті», «Теорія і методика викладання дисципліни за кваліфікацією». Здійснює методичне забезпечення навчального процесу, одноосібно й у співавторстві підготував методичні посібники для студентів: «Основи фізіології людини» (1999); «Фізична культура – теоретичний курс (Соціальні й біологічні основи фізичної культури)» (2001); «Спортивна медицина» (2009); «Основи здоров’я» (2009); «Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах» (2011); «Моделювання структури спеціальної фізичної підготовленості борців високої кваліфікації на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (монографія, 2012); Тестові завдання з дисципліни «Фізіологія фізичного виховання та спорту» (2013); «Методи тестування і виховання координаційних здібностей у дітей» (2015); «Лабораторні роботи з фізіології людини: навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. (2017).

 

 

КАФЕДРА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ І ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

СТРАШСтрашко.jpgКО СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ - кандидат біологічних наук , доцент по кафедрі анатомії, фізіології і шкільної гігієни,  

професор кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я

 Народився 9 лютого 1953 року.

У 1975 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка і отримав кваліфікацію «Біолог-фізіолог людини і тварин, викладач біології та хімії». (Диплом Б-І № 683824)

У 1984 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему "Часова організація водно-сольового обміну" за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Представник наукової школи професора І. С. Кучерова. (Диплом БЛ № 012625)

У 1987 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі анатомії і фізіології (Атестат ДЦ № 097003).

У 1995 році присвоєно звання Соросівського доцента.

У 2008 році обраний дійсним членом Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (Диплом № 38).

У 2010 році отримав диплом почесного професора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (Диплом № 013).

У 2013 року присвоєно звання професора кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я (Атестат 12ПР № 008658)

Трудова діяльність: Стаж педагогічної роботи у ВНЗ на 01.09.2021 р. – 46 років.

В НПУ імені М. П. Драгоманова працює з 1975 року після закінчення Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на посадах асистента, доцента, професора.

У 1999 очолив кафедру медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров'я Інституту педагогіки та психології.

 Сфера наукових інтересів: фізіологія людини і тварин, біоритмологія, профілактична медицина, токсикологія, валеологія, професійна підготовка майбутніх вчителів біології, основ здоров’я, фізичної реабілітації.

Науково-педагогічна діяльність: Перший етап наукової діяльності пов'язаний з експериментальною фізіологією, біоритмологією, токсикологією.

Брав активну участь у дослідженнях, спрямованих на забезпечення життєдіяльності космонавтів в умовах тривалого перебування в космосі, на замовлення Інституту космічної біології та медицини (Москва, Росія). Спільно з фахівцями Інституту еволюційної фізіології імені Л. А. Орбелі (Санкт-Петербург, Росія) досліджував термодинамічні стани води в організмі методом ядерно-магнітного резонансу. Дослідження впливу екологічних чинників на стан здоров'я дітей, що проводилися кафедрою анатомії та фізіології університету спільно з фахівцями Інституту загальної й комунальної гігієни Міністерства охорони здоров'я України, особливо впливу катастрофи на Чорнобильській АС, визначили подальші пріоритети наукової діяльності С. В. Страшка.

 

Професорсько-викладацьким складом забезпечується викладання 24-х навчальних дисциплін, з яких базові дисципліни об’єднані в два інтегрованих курси: «Морфо-функціональні та метаболічні основи фізичного виховання і спорту», «Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту», що створені співробітниками кафедри.

Викладачі кафедри спрямують свої зусилля на розроблення навчальних і навчально-методичних посібників, тестових завдань з природничо-наукових базових та професійно орієнтованих дисциплін. Особлива увага приділяється застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та створенню мультимедійних навчальних засобів.

 Співробітники кафедри проводять заняття зі студентами ІФВС з використанням інноваційних технологій навчання в таких напрямках, як зміст освіти, форми, методи та засоби фахової підготовки вчителів з проблеми охорони здоров’я, дослідження факторів ризику спортивних травм і т.і.

 

bo1 257 x 169

Завідувач кафедри д. біол.. н., професор Приймаков О.О. та к.пед.н., доцент Омельчук О.В. презентують мультимедійний демонстраційний комплекс з навчальних дисциплін, природничо-наукового циклу на відкритті комп’ютерного класу

 

На базі кафедри проводиться науково-дослідна робота (НДР) за двома напрямками:
Науковий керівник – зав. кафедрою, доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков – «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини»,
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент М.Ф.Хорошуха – «Медико-біологічні та валеологічні  проблеми здоров’я людей з різними фізичними  можливостями».

bo6 202 x 134

Доцент Омельчук О.В., професор В.Г. Ткачук, ст. викладач Д.М. Лахно, професор Хорошуха В.Ф. обговорюють напрямки  НДР кафедри БОФВСД

Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри активно впроваджуються в навчальний процес підготовки фахівців фізичної культури і відображені в різних формах: монографіях, підручниках, посібниках, навчально-методичних та наукових статтях т ін. За матеріалами науково-дослідної роботи співробітники кафедри прийняли участь у багатьох міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах та семінарах.