Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»