Історія кафедри

 

Розбудова незалежної України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів, спрямування її на потреби людини й держави. Глибокі соціально-економічні трансформації суспільства, розвиток економіки на ринкових засадах, поява ринку праці і зростання сектора освітніх послуг вимагає якісних змін у концептуальних засадах професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фізичних терапевтів.

Кафедра фізичної реабілітації була створена у 2004 році відповідно до наказу ректора Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора Андрущенка Віктора Петровича. 

Науково-педагогічні працівники кафедри фізичної реабілітації спрямовують свої зусилля на формуванням професійної компетентності майбутніх фізичних терапевтів, що здійснюється на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Одним із пріоритетних напрямків модернізації у сфері фізичної терапії в Україні є Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Згідно з цим документом спеціальність «Фізична реабілітація» була перенесена з галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини» до галузі знань 22 «Охорона здоров’я» під номером 227 «Фізична реабілітація», що визначило новий напрям її розвитку в структурі підготовки фахівців галузі «Охорона здоров’я» в Україні. У подальшому постановою КМУ від 1 лютого 2017 р.,  № 53 «Про внесення змін до постанови від 29 квітня 2015 р. № 266 назву спеціальності 227 «Фізична реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» викладено в такій редакції: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Відповідно до Наказу МОЗ України №2013 від 02.11.2018 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», затверджено Перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Встановлено, що: заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», можуть здійснювати освітню діяльність за профільними спеціалізованими освітніми програмами у межах спеціальності, що передбачає присвоєння професійних кваліфікацій «Фізичний терапевт» та «Ерготерапевт».

 

Для змістового наповнення освітніх компонентів важливим був Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2018 № 2331 Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», в якому прописано завдання та обов’язки фізичного терапевта та асистента фізичного терапевта.

Для діяльності кафедри фізичної реабілітації важливим був Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2018 № 1419 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Для викладання освітніх компонентів залучаються кращі науково-педагогічні працівники, які працюють на кафедрі фізичної реабілітації факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, зокрема професори  Л.П. Сущенко, Л.І. Іванова, С.Ю. Путров, О.І. Плиска; доценти                    О.А. Мерзлікіна, В.Ф. Коваленченко, Г.Я. Іванова, В.П. Стельмахівська; старші викладачі, кандидати медичних наук Є.Ю. Качур і В.В. Котюк, старші викладачі В.В. Кузьменко і Т.М. Нестеренко; викладач, кандидат медичних наук О.І. Галузинська.

З позицій сьогодення освітні компоненти на кафедрі фізичної реабілітації викладають 4 професори, з них 1 доктор медичних наук,              

2 доктори педагогічних наук і 1 доктор філософських наук; 4 доценти, з них 3 кандидати медичних наук і 1 кандидат наук з фізичного виховання і спорту; 2 старші викладачі, кандидати медичних наук; 2 старші викладачі, з них 1 Майстер спорту; 1 викладач, кандидат медичних наук.